Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Silvestr Žitník

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ:

 

 

Silvestr Žitník

bytem Na Hrázi 1128

342 01 Sušice

IČO: 433 21 623

datum prohlášení konkursu 23.3.2015, pod spis. zn. KSPL 65 INS 1006/2015

 

Karel Polák r.č. 531205/289

Ivana Poláková r.č. 606006/0996

oba bytem Tylova 1122

342 01 Sušice

datum zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením 18.12.2014, pod spis. zn. KSPL 65 INS 30146/2014

 

 

 

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníků Silvestra Žitníka a manželů Polákových, nabízí k úplatnému postoupení pohledávek dlužníků zapsané v soupisech majetkových podstat těchto dlužníků.

Zástupce věřitelů s návrhem insolvenčního správce o postoupení pohledávek dlužníka souhlasil.

Prodej předmětných pohledávek bude dále uskutečněn se souhlasem Krajského soudu v Plzni, a to v souladu s podmínkami stanovenými usnesením č.j. KSPL 65 INS 19795/2014-B-36 a usnesením č.j. KSPL 65 INS 30146/2014-B-26.

 

 

Předmět prodeje

 

POHLEDÁVKY

 • za společností Magic company, s.r.o., IČO 27437965, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000

 • jistina 3.024.946,- Kč s příslušenstvím

 • spor o pohledávku veden u OS pro Prahu 3, sp. zn. 8 C 438/2014

 

 • za společností SUPERI s.r.o., IČO 27157199, se sídlem Na Jezerce 718/47, Nusle,
  140 00 Praha 4

 • jistina 1.741.054,- Kč s příslušenstvím

 • spor o pohledávku veden u OS pro Prahu 4, sp. zn. 21 C 433/2014

 

 • za společností Lepší Střecha, s.r.o., IČO 27625702, se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 13000

 • jistina 1.810.794,- Kč s příslušenstvím

 ​​ ​​​​ - spor o pohledávku veden u OS pro Prahu 3, sp. zn. 4 C 406/2014

 

 

Podmínky prodeje:

 • smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.12.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada ceny za postoupení pohledávky v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávky.

 

Inzerce:

Záměr správce o postoupení pohledávek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz .

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníků mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.12.2016 případně osobně doručit do 5.12.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení pohledávek dlužníků Silvestra Žitníka a manželů Polákových, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Silvestra Žitníka a manželů Polákových, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené ceny za úplatné postoupení pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, která jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

V Praze dne 14.11.2016

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Pelikán - JUDr. Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz