Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Silvestr Žitník

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ:

 

 

Silvestr Žitník

bytem Na Hrázi 1128

342 01 Sušice

IČO: 433 21 623

datum prohlášení konkursu 23.3.2015, pod spis. zn. KSPL 65 INS 1006/2015

 

Karel Polák r.č. 531205/289

Ivana Poláková r.č. 606006/0996

oba bytem Tylova 1122

342 01 Sušice

datum zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením 18.12.2014, pod spis. zn. KSPL 65 INS 30146/2014

 

 

 

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníků Silvestra Žitníka a manželů Polákových, nabízí k prodeji níže specifikované nemovitosti:

  • pozemek parc. č. 460/1 o výměře 8550 m2 lesní pozemek

  • pozemek parc. č. 589 o výměře 4661 m2 lesní pozemek

zapsané na LV č. 397, pro k.ú. Habartice u Obytců, obec Klatovy, okres Klatovy, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy

Spoluvlastníci jsou Silvestr Žitník a Karel a Ivana Polákovi, když každý má ideální ​​ ½.

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.8.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2111545280/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníků bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.asis.cz, na www.farmy.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek a dále na úřední desce Městského úřadu v Klatovech.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na prodej nemovitostí dlužníků mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.8.2017 případně osobně doručit do 31.8.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na koupi lesních pozemků dlužníků Silvestra Žitníka a manželů Polákových, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Silvestra Žitníka a manželů Polákových, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

 

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za nemovitosti, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

Informace:

Znaleckým posudkem č. 2532-10/2017 ze dne 8.3.2017 je obvyklá hodnota nemovitostí stanovena od 246.730,- Kč do 299.570,- Kč.

 

V Praze dne 20.6.2017

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz