Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Taweko s.r.o. – odkoupení nemovitostí

se sídlem Na Florenci 1686/9, Praha 1, IČ 14704072, společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172876, datum prohlášení konkursu 16.1.2012

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Taweko, spol. s r.o. nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 19.1.2012, a to níže specifikované nemovitosti. Věřitelský výbor dlužníka návrh insolvenčního správce o prodeji předmětných nemovitostí projednal a odsouhlasil za minimální cenu ve výši 17.650.000,- Kč.

Předmět prodeje

Nemovitosti

Pozemky

Katastrální území 695556 Mírová, okres CZ0412 Karlovy Vary, obec 537934 Mírová, LV 220 – Podíl 1/2

Poř.č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití
1 112/16 740 ostatní plocha ostatní komunikace

Katastrální území 695556 Mírová, okres CZ0412 Karlovy Vary, obec 537934 Mírová, LV 213

Poř.č. Parcela číslo Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Zástavní právo smluvní
2 112/8 66 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
3 112/15 21182 ostatní plocha manipulační plocha Česká spořitelna, a.s.
4 129/2 4169 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
5 129/5 242 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.
6 129/6 66 ostatní plocha jiná plocha Česká spořitelna, a.s.

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 20.4.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých; s minimální cenou ve výši 17.650.000,- Kč
  • úhrada kupní ceny v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení předmětných nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 20.4.2012, případně osobně doručit do 20.4.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitostí, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Taweko, spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje nemovitost tak, jak „stojí a leží“;
  • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 67b ZKV). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony (např. devizový zákon);
  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení uhrazena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
  • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva z uzavřených nájemních smluv.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2106985038/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Nabyvatel bude dále upozorněn, že je na základě zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny.

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem eventuelně vznikla.

Důležité informace:

Na pozemcích se nachází válcová zkušebna brzd spolu s technologií čerpací stanice. Majitelem je spol. UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492. V případě zájmu o tento majetek, je nutné kontaktovat právního zástupce vlastníka Mgr. Hanu Vincourkovou, Družstevní 227, 273 05 Svinařov, tel. 812871076.

Ostatní informace:

Na vyžádání insolvenční správce zašle na email LV nemovitostí a dále zájemcům poskytne základní informace.