Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU

 

TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o. v likvidaci

IČO: 25798413, se sídlem č.p. 147, 277 07 Vraňany

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 1181/2021- 5 ze dne 15.2.2022 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

 

 

Likvidátor společnosti TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o., sídlem Vraňany 147, 277 07 Vraňany, IČO 257 98 41 nabízí k prodeji níže specifikovaný nákladní přívěs:

  • valníkový typ AGADOS VZ 26 N-V 7.5, VIN: TKXV261757ANA8784, barva hnědá, SPZ: 7S14633

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.8.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet č. 225660296/0600, a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny likvidátorem.

 

Inzerce:

Záměr likvidátora prodat majetek bude zveřejněn na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz a dále na webovém portálu www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.8.2022, případně osobně doručit do 31.8.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení nákladního přívěsu, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor spol. TRUHLÁŘSTVÍ TESAŘSTVÍ VRAŇANY s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
    a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

Informace:

Přívěs je v současné době zaparkovaný u truhlářské dílny č.p. 147, 277 07 Vraňany.

 

 

 

V Praze dne 17.8.2022

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

likvidátor