Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

UTD, s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

UTD, s.r.o.

se sídlem náměstí 17. Listopadu

560 02 Česká Třebová

IČO 27484629

datum prohlášení konkursu 3.4.2017, pod spis. zn. KSPA 56 INS 2104/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j.: KSPA 56 INS 2104/2017-B-12 ze dne 25.7.2017, nabízí insolvenční správce dlužníka UTD, s.r.o., k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 15.6.2017:

Název    Počet v ks Poř. cena Kč Prod. cena Kč  Datum pořízení

 

Vařič těstovin stolní  1 ks  11.000,-  5.500,-   2007

Vodní lázeň pojízdná  1 ks  25.000,- 14.500,-  2007

Grilovací deska profi  1 ks  7.500,-  4.000,-   2007

Pec na pizzu   2 ks  48.000,- 11.500,- za 1ks  2007, 2009

Varná deska plynová (nová) 1 ks  11.500,- 6.000,-   2007

Sud KEG nerez   3 ks  zálohovaný 1.000,- za 1 ks

Lednice s mrazákem  1 ks  4.500,-  500,-   2007

Skříň vitrínová sklo-dýha 1 ks  4.000,-  2.000,-   2005

Stůl psací   1 ks  1.200,-  500,-   2007

Stůl na terasu   4 ks  3.600,-  300,-  za 1ks  2007

Židle plastová   12 ks  1.440,-  50,-  za 1ks  2007

Skříňka proutěná (nová) 2 ks  2.200,-  1.100,-  za 1ks  2005

Registrační restaurační

elektronická pokladna  1 ks  21.000,- 10.000,-  2007

Stůl proutěný ovál (SZ)  2 ks    600,- za 1 ks

Stůl proutěný kulatý (SZ) 1 ks    450,-

Stůl prout. ovál malý (SZ) 1 ks    450,-

Koš rautový (SZ)  2 ks    490,- za 1ks

Polička na stěnu 40cm (SZ) 2 ks    210,- za 1ks

Polička rohová (SZ)  1 ks    450,-

Drobné  dekorační předměty

přírodních materiálů různé (SZ)     2.500,-          

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.9.2017 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2114356338/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

 

 

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz a www.asis.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení ​​ majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.9.2017, případně osobně doručit do 15.9.2017 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka UTD, s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za soubor majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, jejichž minimální nabídka bude ve výši 30.000,- Kč;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Sejbalem na tel.
775 102 080.

Majetek je uskladněn v Pardubicích (Pod břízkami 800) a v Ústí nad Orlicí ( Dukelská 323).

 

 

 

 

 

V Praze dne 15.8.2017

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
email
ak@akluzova.cz