Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Věra Baričiáková

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA:

 

Věry Baričiákové

bytem Očihovec 16, 439 87 Očihov

datum zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením 2.2.2017,

pod spis. zn. KSUL 89 INS 25428/2016

 

 

 

Insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka Věry Baričiákové, nabízí k prodeji níže specifikovanou nemovitou věc:

  • pozemek parc. č. 3117 o výměře 7.446 m2   ​​ ​​ ​​​​ trvalý travnatý porost

zapsané na LV č. 651, pro k.ú. Spořice, obec Spořice, okres Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 5.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2114151957/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

  • Minimální kupní cena stanovená zajištěným věřitelem činí 580.000,- Kč.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na www.asis.cz, www.bazos.cz, www.hyperinzerce.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek, a případně na úřední desce Městského úřadu v Chomutově a na úřední desce Obecního úřadu Spořice.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na koupi nemovité věci dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 5.3.2018 případně osobně doručit do 5.3.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na nemovité věci dlužníka Věry Baričiákové, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Věry Baričiákové, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené ceny za nemovitou věc, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku;

  • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu, tzv. úhrnkem

  • prohlášení, že zájemce si je vědom toho, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít kupní smlouvu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.

 

Informace nemovité věci:

Dle dostupných informací insolvenčního správce se jedná o trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemek není využíván a leží ladem. Pozemek je s omezením vlastnického práva – věcným břemenem zřizování a provozování vedení SčE 22kV. Pozemek se nachází nedaleko obce Spořice – cca 60 m od posledního domu, a to u sjezdu z rychlostní silnice vedoucí na Prahu. Pozemek není zasíťovaný. Nejbližší inženýrské sítě pro případné napojení jsou ve vzdálenosti cca 60 m.

 

 

V Praze dne 5.1.2018

 

 

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

​​