Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci

se sídlem V Mezihoří 1082/2, 180 00 Praha 8, IČ 000 00 337

společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 307

datum prohlášení konkursu 5.3.2010, pod spis. zn. MSPH 93 INS 905/2010

 

 

Na základě Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 93 INS 905/2010-B-105 ze dne 12.11.2020, nabízí insolvenční správce dlužníka Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci k prodeji níže specifikovaný soubor nemovitého majetku dlužníka zapsaného v soupisu majetkové podstaty ze dne 24.10.2012 zveřejněném na č.j. MSPH 93 INS 905/2010-B-53:

 • II pol. č. 3: parcela č. 4013/53, výměra 15m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob

využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní Počernice,

LV 406,

− III pol. č. 4: parcela č. 4013/59, výměra 99 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 5: parcela č. 4013/139, výměra 915 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: manipulační plocha, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 6: parcela č. 4013/141, výměra 939 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 9: parcela č. 4013/144, výměra 691 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: ostatní komunikace, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 10: parcela č. 4013/145, výměra 2487 m², druh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: manipulační plocha, zapsaná v katastrální území 643777 Horní

Počernice, LV 406,

− III pol. č. 12 - parcela č. 832, výměra 13 m², druh pozemku: ostatní plocha, zapsaná v katastrální území 730394, Čimice, LV 2077.

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.3.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2104184165/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedené nemovité věci dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, na serveru www.burzaspravcu.cz, na stránkách www.asis.cz a dále v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.3.2021, případně osobně doručit do 31.3.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Vojenské stavby – státní podnik v likvidaci, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru nemovitého majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 odst. 1 a 2 IZ). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva
  a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

 

V Praze dne 11.2.2021

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz