Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Yolit s.r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

Yolit s.r.o.

IČO 24777358, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4

datum prohlášení konkursu 2.9.2020, pod spis. zn. MSPH 99 INS 14644 / 2020

 

 

Insolvenční správce dlužníka Yolit s.r.o., IČO 24777358, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 23.9.2020:

 • tiskárna Laser Jet

Podrobnosti: tiskárna Laser Jet Pro MFP M125a, výrobní číslo CNB6H6N4HB, bez toneru

 • PC MB Intel

Podrobnosti: PC MB Intel stolní počítač ML 5470 CARODO 400S6, výrobní číslo F1470640 511128252, sestava s monitorem

 • LCD Monitor BENQ ET-0026-B

Podrobnosti: LCD Monitor BENQ ET-0026-B, výrobní číslo ETF9A0I6393SLO T, sestava se stolním počítačem

 • Notebook HP ProBook 4530s

Podrobnosti: Notebook HP ProBook 4530s, výrobní číslo CNU 13726D4, poškozený

 • Notebook HP Pavilion Protect Smart

Podrobnosti: Notebook HP Pavilion Protect Smart, výrobní číslo 5CD3495QG0, nejde spustit

 • Mobilní telefon iPhone 7

Podrobnosti: Mobilní telefon iPhone 7, 32GB, výrobní číslo DNPV98C8HG7J, nefunkční sluchátko

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 10.2.2021 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka č. 207567581/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, ​​ dále na www.asis.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 10.2.2021, případně osobně doručit do 10.2.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Yolit s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní
  a přesně vyčíslená;

 • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Ing. Janoušem na tel. 602654073. Majetek je uskladněn ve Voticích.

Insolvenční správce na vyžádání předloží zájemcům více fotografií majetku.

 

V Praze dne 19.1.2021

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

​​ ​​ ​​ ​​ 

​​ 

 

 

 

​​